Pārlekt uz galveno saturu

Bibliogrāfiskās norādes

Apraksta piemēri veidoti pēc:  Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis.  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

LVS ISO 690 Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra. 2001.g. aprīlis (Latvijas standarts)

LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. 2001.g. aprīlis (Latvijas standarts)


Monogrāfijas bibliogrāfiskā  apraksta elementi un to secība

Galvenā atbildība:  autora uzvārds, iniciāļi   (izdošanas gads). Dokumenta nosaukums: citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Izdošanas vieta: izdevējs. Apjoms. Sērija. Piezīmes

Apraksta piemēri:

 • 1 autora darbs

      Zvejnieks A. (1998) Nodokļi un nodevas: mācību grāmata. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fak. 2.izd. Rīga: RTU. 412 lpp.

 • 2-3 autoru darbs

     Ancāne S., Bondars A, Kļava J. (1998) Talsu rajona lauku uzņēmēju problēmas. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas inst. 129 lpp.

 • Nosaukuma apraksts – kolektīvais autors, sastādītājs, redaktors

                  Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā (1990): zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts; red. S.Kramēna. Rīga: Mācību apgāds NT. 90 lpp.

20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā (2002). Sast., red. S. Radzobe. Rīga: Jumava. 911 lpp.


Izdevumu sastāvdaļas apraksta shēma

Monogrāfiska izdevuma sastāvdaļa

Galvenā atbildība: autora uzvārds, iniciāļi ( izdošanas gads).  Nosaukums (sastāvdaļai): citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Piezīmes No: Galvenā atbildība. Nosaukums (pamatdokumentam): citas nosaukumziņas. Izdevums. Izdošanas vieta : izdevējs, atrašanās vieta avotā.

Apraksta piemēri:

Mouls Dž. (2003) Kultūru sadursme. No: Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 46.-48.lpp.

Feather J. (1998) Introduction. In: The Information Society: a study continuity and change. London, p.11-17.

Andersone R. (1999) Vīrieša lomas apziņas izveide skolas gados. No: Vīrieša loma ģimenē: starptaut. konf. materiāli, 1998.g. 19.-20.nov., Rīga, Latvija. Rīga: LSPIC, 21.-29.lpp.

Akinfiev T., Armada M. (2010) Wheeled robot for rural environment. In:  9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": proceedings, May 27-28, 2010, Jelgava. Latvia University of Agriculture. Faculty of Engineering. Institute of Mechanics. Jelgava, p. 73-78.

Seriālizdevumu sastāvdaļa (rakstu krājums, žurnāls, avīze)

Galvenā atbildība:  autora uzvārds, iniciāļi. ( izdošanas gads)  Nosaukums sastāvdaļai: citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Piezīmes. Galvenā atbildība. Nosaukums (pamatdokumentam): citas nosaukumziņas, laidiena apzīmējums, datējums, atrašanās vieta avotā.

     Seriālizdevumu sastāvdaļu bibliogrāfiskajās norādēs sastāvdaļas un pamatdokumenta atdalīšanai prievārdu  „No” vai tā ekvivalentus (In:, В кн:) nelieto.

Apraksta piemēri:

Publikācija žurnālā vai avīzē:

 •      Riekstiņa A. (1998) Kūts gatava dažu dienu laikā: par fibrolīta plātņu pielietojumu. Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks, Nr. 8, 34.-36. lpp.
 •      Bērziņš I. (2012) Laikmetu griežos.  Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti, Nr. 15,  88.-98.   lpp.  B - tehniskās zinātnes: Hronika.
 •      Par sakoptu vidi  (1999) Latvijas Vēstnesis, Nr. 436/439, 27. oktobris, 3. lpp.
 •      Kociņa A. (2012) Psiholoģija ģimenē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes. 53. sēj., Nr. 1/2/3, 28.-31. lpp.
 •      Aubert M. (1994) Control of rabies in foxes: what are the appropriate measures? Veterinary Record, Vol. 134, No. 3, p. 55-59.

Elektronisko resursu apraksts

Galvenā atbildība Nosaukums [vides vai materiāla apzīmējums]: citas nosaukumziņas. Pakārtotā atbildība. Izdevums. Izdošanas vieta: Izdevējs, izdošanas datējums . Apjoms. Atjaunināšanas/pārskatīšanas datējums [resursa skatīšanas datējums]. Sērija. Piezīmes. Pieeja.

 •      Latvijas daba [tiešsaiste]: sugu enciklopēdija. Rīga: Gandrs, [b.g.]. [Skatīts 16.06.2011.]. Pieejams:  http://www.latvijasdaba.lv
 •      Bibliotēka "gaismas pilī" vai internetā? [tiešsaiste] [skatīts 2011. g. 22. janv.]. Pieejams: http://www.dtnet.lv/raksti/LV/DP/200101/01011501.stm
 •      Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem (2001): Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra noteikumi Nr. 531 [tiešsaiste]. [skatīts 2010. g. 25. maijā]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=56960
 •      Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa: virtuālā enciklopēdija [tiešsaiste] [skatīts 2010. g. 25. maijā]. Pieejams: http://www.gramata21.lv/
 •      Ozolinš A. (2006) Kokzāģēšanas pamati [tiešsaiste]. Ozolnieki: LLKC. 108 lpp. [Skatīts 2006. g. 25. maijā]. Pieejams: http://www.llkc.lv/upload_file/400445
  /Microsoft%20Word%20-%20kokzageshana_LABOTS111.pdf
 •      Grīnfelds A. (2009) Mācību un pētījumu mežsaimniecība. No: Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi [elektroniskais resurss]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  Jelgava: LLU, 339.-342. lpp. CD

P.S. Kursīvs apraksta konkrētajos piemēros ir obligāts.
Bibliogrāfiskās norādes Bibliogrāfiskās norādes