Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas. Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Olga Sokolova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8973-5972)
"Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 3,7 MB)
 • Promocijas darbs Zinātnes doktores (Ph.D.) grāda iegūšanai Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 3,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar
specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 14. martā, plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs (293 telpa.) , Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
prof. Dr.biol. Biruta Bankina (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7745-2804)
Ph. D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909)


Lāsma Aļeksējeva (ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8792-2655)
"Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā"

 • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 3,1MB)
  DOI: 10.22616/lbtuthesis/2024.001
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai (PDF 1,3MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 12:00, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4566-8229).


Gundega Štelfa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7520-142X)
"Pirmsklīnisko pētījumu eksperimentālie modeļi galvas traumu pētījumiem ar jaunām zāļu vielām"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas zinātnes Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 10:00 Veterinārmedicīnas fakultātē (Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava) A300 auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4192-7596), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesors
Dr.pharm. Maija Dambrova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1739-0928), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes profesore.


Mihails Šilovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6222-987X)
"Institucionālie risinājumi Latvijas zivju pārstrādes nozares attīstības atbloķēšanai"

 • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 1,8MB)
  DOI: 10.22616/lbtuthesis/2024.003
 • Promocijas darba kopsavilkums Zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 1,7MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 09:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. oec. Irina Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8467-1949)


Vjačeslavs Kočetkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8511-4143)
"Iepakojuma ietekme uz dējējvistu olu produktu kvalitāti"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 22. martā plkst. 14:00 Pārtikas institūta 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
LBTU Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6033-6241)
LBTU Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9443-3525)