Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Madara Misule (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9097-6925)
"Augu maiņas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes sistēmas"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne ar specializāciju “Lauksaimniecībā” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 13. jūnijā plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263).


Ieva Līcīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0210-1940)
"Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 19. jūnijā plkst. 10:00, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Dina Popluga (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8182-8218).
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011).


Sanita Reidzāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-4408)
"Kailgraudu mieži ierauga fermentācijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 25. jūnijā plkst. 11:00 Pārtikas institūta 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Dace Kļava (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9490-7396), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētā profesore.