Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālās bibliotēkas nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (turpmāk – LBTU) Fundamentālās bibliotēkas (turpmāk – FB) darbības principus, pienākumus, tiesības un atbildību.
1.2. LBTU FB ir LBTU struktūrvienība – vispārpieejama valsts zinātniskā bibliotēka, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā. LBTU FB nav juridiska persona.
1.3. LBTU FB nosaukums angļu valodā – Fundamental Library of the Latvia University of Life Sciences and Technologies.
1.4. LBTU FB saīsinātais nosaukums latviešu un angļu valodā – LBTU FB.
1.5. LBTU FB savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LBTU Satversmi, iekšējiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.
1.6. LBTU FB līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LBTU budžetā. LBTU FB manta ir LBTU īpašums.
1.7. LBTU FB ir tieši pakļauta studiju prorektoram.
1.8. LBTU FB ir zīmogs ar tās nosaukumu un veidlapa.
1.9. LBTU FB adrese ir: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

2. Mērķis, funkcijas un uzdevumi

2.1. LBTU FB darbības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar studiju procesam un zinātniskajai darbībai vajadzīgajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.
2.2. LBTU FB veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas.
2.3. LBTU FB galvenie uzdevumi:
       2.3.1. maksimāli pilnīga Latvijā izdoto lauksaimniecības, mežsaimniecības un to saskarnozaru iespieddarbu un citu dokumentu saglabāšana;
       2.3.2. studiju procesam nepieciešamo grāmatu, periodisko izdevumu un citu informācijas resursu iegāde;
       2.3.3. Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozīteksemplāru glabāšana;
       2.3.4. nacionālās lauksaimniecības datubāzes AGRIS veidošana;
       2.3.5. krājuma publiskas pieejamības nodrošināšana;
       2.3.6. bibliotekāro, bibliogrāfisko un uzziņu informacionālo pakalpojumu sniegšana;
       2.3.7. informācijas resursu veidošana, to pieejamības nodrošināšana;
       2.3.8. konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana lietotājiem un citām bibliotēkām.

3. Tiesības un pienākumi

3.1. LBTU FB tiesības nosaka Bibliotēku likums, citi, tai skaitā LBTU iekšējie, normatīvie akti..
3.2. LBTU FB ir tiesības saskaņā ar rektora rīkojumā noteikto kārtību saņemt samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī saņemt kavējuma naudu un atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem.
3.3. LBTU FB ir tiesības saņemt no LBTU struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama bibliotēkas uzdevumu veikšanai.
3.4. LBTU FB veic Bibliotēku likumā noteiktos pienākumus.

4. Struktūra un pārvalde

4.1. LBTU FB struktūru veido nodaļas, abonementi un lasītava (struktūra pielikumā).
4.2. LBTU FB nodaļu darbu reglamentē konkrētās nodaļas nolikums un šis Nolikums.
4.3. LBTU FB vadību īsteno direktors, direktora vietnieks un nodaļu vadītāji.
4.4. LBTU FB direktors vada LBTU FB darbu un ir tās oficiālais pārstāvis visos ar bibliotēkas darbību saistītajos jautājumos.
4.5. LBTU FB direktoru darbā pieņem un no amata atbrīvo rektors pēc studiju prorektora priekšlikuma.
4.6. LBTU FB direktors veido LBTU FB iekšējo organizatorisko struktūru, apstiprina LBTU FB nodaļu un personāla darbību reglamentējošu dokumentāciju, atbild par bibliotēkas darbu kopumā, finansiālo līdzekļu plānošanu un izlietošanu, savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, iesaka studiju prorektoram darbinieku pieņemšanu un atlaišanu, organizē Bibliotēkas padomes darbu.
4.7. LBTU FB direktora vietnieks aizstāj direktoru viņa prombūtnes laikā.
4.8. LBTU FB direktora vietnieks vada pētniecības darbu bibliotēkā, atbild par darba procesu organizāciju un kvalitāti, sagatavo plānus un gada pārskatus, organizē darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus, piedalās Bibliotēkas padomes darbā.
4.9. LBTU FB nodaļu vadītāji organizē LBTU FB nodaļu darbu un atbild par darba kvalitāti.
4.10. Nodaļu vadītāji sastāda nodaļu darba plānus un pārskatus, piedalās nodaļu vadītāju sapulcēs un Bibliotēkas padomes darbā.
4.11. Bibliotēkas padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu risināšanā.
4.12. Bibliotēkas padomes sastāvā ir studiju prorektors, zinātņu prorektors, fakultāšu dekāni, LBTU FB direktors, direktora vietnieks, nodaļu vadītāji.
4.13. Bibliotēkas padomes darbu vada priekšsēdētājs – studiju prorektors. Priekšsēdētāja vietnieks ir LBTU FB direktors, sekretārs – LBTU FB pārstāvis.
4.14. Bibliotēkas padomes sēdes sasauc pēc LBTU FB direktora ierosinājuma.

5. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārtība

5.1. LBTU FB finansēšanas avoti ir LBTU budžets un pašu pelnītie līdzekļi par bibliotēkas pakalpojumiem, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie finansēšanas avoti.
5.2. LBTU FB līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar LBTU FB direktora sastādīto un kanclera apstiprināto tāmi.

6. Darba samaksas kārtība un sociālā aizsardzība

6.1. LBTU FB direktora darba samaksu nosaka studiju prorektors, un apstiprina rektors.
6.2. LBTU FB darbinieku darba samaksu, saskaņojot ar studiju prorektoru, nosaka LBTU FB direktors, un apstiprina rektors.
6.3. LBTU FB darbiniekiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Darba koplīgumā noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu, kompensāciju un garantiju sistēma.

7. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārtība

7.1. LBTU FB Nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LBTU rektors. Grozījumus var ierosināt LBTU vadība vai LBTU FB direktors.
7.2. LBTU FB reorganizē vai tās darbību izbeidz LBTU Padome Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.