Pārlekt uz galveno saturu

Bibliotēkas krājums

LBTU Fundamentālās bibliotēkas mērķis ir nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar mācību, pētnieciskai, zinātniskai un konsultatīvai darbībai nepieciešamo literatūru vai informāciju par to. Tāpēc viens no galvenajiem bibliotēkas uzdevumiem ir maksimāli pilnīgi koncentrēt krājumā visus Latvijā un iespēju robežās arī ārvalstīs izdotos izdevumus augkopības, dārzkopības, lauksaimniecības ekonomikas, lauksaimniecības tehnikas, lopkopības, veterinārmedicīnas, pārtikas rūpniecības un uzturzinātnes, mājturības, kokapstrādes, mežsaimniecības u. c. jautājumos. Bibliotēkas krājumā ir arī dabas zinātņu, tehnikas un sabiedrisko zinātņu izdevumi.


Nozaru izdevumi studijām un pētniecības darbam ir pieejami Abonementā, Mācību literatūras abonementā, Lasītavā, Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēkā. Faktogrāfiskas un bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem ar lauksaimniecību un citām nozarēm saistītiem jautājumiem iespējams saņemt Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā.


Informācijas avotu, kuri nav pieejami bibliotēkas krājumā, meklēšanai var izmantot abonētās datubāzes LBTU tīklā vai ārpus LBTU tīkla, izmantojot LBTU IS, LBTU Fundamentālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā, kā arī var izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.

Bibliotēkas krājuma sadalījums pa zinātņu nozarēm (% no krājuma)

LLU Fundamentālās bibliotēkas krājuma sadalījums pa zinātņu nozarēm (% no krājuma).