SATURS (CONTENT)
 

LAUKKOPĪBA
Ruža A. Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana
Sustainable Use of Soil as the Main Resource
16
Bērziņš A., Ruža A., Sprincina A., Uzulēns J., Bāliņš L. Augšņu agrofizikālo īpašību izmaiņas
ziemas kviešu un rapšu sējumos, lietojot minimālo un tradicionālo augsnes apstrādi

Changes in the Soil Agrophysical Properties using Minimum and Traditional Tillage for Winter Wheat and
Oilseed Rape
21
Dubova L., Ruža A., Alsiņa I., Šteinberga V. Augsnes apstrādes ietekme uz augsnes mikrobioloģisko aktivitāti
The Influence of Tillage on the Soil Microbiological Activity
26
Ausmane M., Melngalvis I., Ruža A. Augsnes pamatapstrādes minimalizācijas un augu maiņas ietekme uz sējumu nezāļainību
Effects of Soil Tillage Minimization and Crop Rotation on the Weediness of Crops
32
Gaile Z., Balodis O., Urbāns R., Pelēce I. Ziemas kviešu sējas laiks Latvijā 20. un 21. gadsimtā
Sowing Time of Winter Wheat in Latvia in the 20th and 21st century
36
Bankina B., Ruža A., Bimšteine G., Neusa-Luca I., Kreita Dz., Katamadze M., Priekule I., Lapiņa L.
Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz ziemas kviešu slimību attīstību
The Influence of Cropping Systems on the Development of Wheat Diseases
41
Liniņa A., Ruža A. Ziemas kviešu graudu kvalitātes izmaiņas uzglabāšanas laikā
Variation of Winter Wheat Grain Quality Indices depending on Storage Period
45
Maļecka S., Ruža A. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz augu barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras kviešiem
The Impact of Nitrogen Fertilizer Norm on the Indicators of Nutrient Use for Spring Wheat
51
Ruža A., Kreita Dz., Katamadze M., Skrabule I., Vaivode A., Maļecka S. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme
uz augu barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras miežiem
The Impact of Nitrogen Fertilizer Norm on the Indicators of Nutrient Use for Spring Barley
56
Skrabule I., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. Audzēšanas tehnoloģijas ietekme uz
kartupeļu ražas kvalitāti

Quality of Potato Yield as Affected by Cropping System
60
Vanaga I., Mintāle Z. Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos un nezāļu skaita ietekme uz ražu
Dicotyledonous Weed Control in Maize and the Influence of Weed Densities on the Yield
65
Apenīte I., Ciematnieks R. Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu ietekme uz kaitēkļu bojājumu līmeni vasaras rapša sējumos
Impact of Extracts derived from Organic Products on Pest Damage Levels in Spring Oilseed Rape in Latvia
70
Jansone I., Gaile Z. Graudi kā izejviela bioetanola ieguvei
Grain as Raw Material for Bioethanol
74
Rancāne S., Lazdiņa D., Gūtmane I., Bērziņš P., Stesele V., Dzene I. Daudzfunkcionālu enerģētisko augu plantāciju ierīkošana
un apsaimniekošana: zālaugu ražība atšķirīgos mēslojuma fonos
Establishment and Management of Multifunctional Energy Plant Plantations: Perennial Grasses Productivity
using Different Fertiliser Types
79
Kārkliņš A., Līpenīte I. Apmežotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes īpašību izpētes rezultāti
Results of Research on the Soil Properties of Agricultural Land after Afforestation
84
Lapiņš D., Cers J., Putniece G. Efektīvās laukkopības sistēmas
Efficient Crop Farming Systems
88
Platonova D., Jankava A. Zemes konsolidācija kā instruments veiksmīgai saimniekošanai
Land Consolidation as a Tool for its Successful Management
91
Lakovskis P., Benga E., Miķelsone Z. Platību maksājumu nozīme lauksaimniecības zemes izmantošanā
Importance of Area Payments for the Agricultural Land Use
98
Kreišmane Dz., Kalniņa D. Zinātniskie pētījumi praksei bioloģiskās lauksaimniecības sistēmās
Scientific Research for Practical Use in the Systems of Organic Agriculture
104
Platače R. Miežabrāļa (Phalaris arundinacea L.) audzēšanas un realizēšanas finansiālais pamatojums
Calculation of Reed Canary Grass (Phalaris arundinacea L.) Growing and Sale Costs
109

DĀRZKOPĪBA
Bimšteine G., Bankina B., Lepse L. Burkānu slimības un to ierobežošanas iespējas
Diseases of Carrots and the Possibilities of Their Control
113
Laugale V., Strautiņa S. Saldēto stādu izmantošana zemeņu audzēšanā
Using of Frigo Plants for Strawberry Growing
117
Grāvīte I., Kaufmane E. Mājas plūmju (P.domestica) šķirņu salīdzināšanas rezultāti uz
Vangenheima cvečes sēklaudžu potcelmiem
Results of the Comparison of Cultivars (P.domestica L.) grafted on Wangenheim Prune Seedlings
122
Apše J., Kārkliņš A. Ražojoša krūmmelleņu stādījuma mēslošanas sistēmas analīze
The Analysis of Fertilization System in Blueberry Plantation
125
Apše J., Kārkliņš A. Krūmmelleņu audzēšanas ekonomiskie aspekti
The Economical Aspects of Blueberry Growing
131
Balode A. Liliju ziedēšanas laika novērtējums
Evaluation of the Flowering Time of Lilium
138
Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze A. Mazpazīstamas pīlādžu sugas Latvijas dārziem
The Little Know Species of Sorbus for Latvian gardens
143
Ralle B., Apenīte I. Insekticīdu efektivitāte Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) populācijas regulācijai
The Effectiveness of Insecticides for the Regulation of Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) Population
149

LOPKOPĪBA
Trūpa A., Latvietis J., Rozenfelde A. Barības piedevas "Penergetic-T" (mastitis) ietekme uz govju produktivitāti un piena kvalitāti
The Influence of Feed Additive „Penergetic – T” (mastitis) on Cow Productivity and Milk Quality
155
Dūjiņa I., Jemeļjanovs A. Vaislas buļļu meitu produktivitātes un asiņu bioķīmisko rādītāju kopsakarības ģenētiskā skatījumā
Correlation between the Breeding Bull Daughters’ Productivity and Blood Biochemical Parameters
159
Petrovska S., Jonkus D. Holšteinas šķirnes govju un to meitu produktivitātes pazīmju analīze
The Analysis of the Productivity Traits of Holstein Cows and their Daughters
165
Eihvalde I., Kairiša D. Somatisko šūnu skaita analīze slaucamo govju jaunpienā
Analysis of Somatic Cell Count in the Colostrum of Dairy Cows
171
Degola L., Lejniece Dz. Cūkkopības nozares raksturojums Latvijā un Zemgalē
Description of Pig Production in Latvia and in the Region of Zemgale
175
Sprūžs J., Aplociņa E. Dažādu šķirņu kazu piena kvalitāte
Milk Quality of Different Breed Goats
182
Piliena K., Jonkus D. Kazlēnu atšķiršanas vecuma ietekme uz dzīvmasu
Influence of the Kids Weaning Age on the Live Weight of Kids
187
Orbidāne L., Jonkus D. Latvijas braucamā tipa ķēvju priekškāju un pakaļkāju vērtējuma analīze
The Analysis of the Valuation of the Forelimbs and Hind Limbs of Latvian Breed Carriage Type Broodmares
191

PRAKTISKĀ PIEREDZE
Šutka A. Augkopības nozares konkurētspēja 196
Rūtenberga-Āva A., Bajale D. Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana Latvijā 197
Gulbis G., Dorbe A. Lēmuma atbalsta sistēmu pielietojums integrētajā lauksaimniecībā 203
Skudra I. Demonstrējumu ierīkošana saimniecībās 204
Litiņa I. Digestāta kā mēslošanas līdzekļa efektivitātes novērtējums kukurūzas sējumā 206
Bārbals R., Brosova A. Lopbarības pupu šķirņu salīdzinājums 209
Dukurs A., Šteinberga I. Agrovides pasākumu ieviešanas praktiskā pieredze intensīvi ražojošā saimniecībā 214
Ignatovičs V., Kairāns V., Skrabule I. Kartupeļu šķirņu salīdzinājums bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā 217
Valtenbergs R., Baltiņa D. Šarolē šķirnes teļu liemeņu novērtēšana 220
Balodis I., Balodis O. Ziemas rapša audzēšana – zemnieku saimniecības „Azaidi” pieredze 224
Sprūžs J. Slieku audzēšana un izmantošana 227